W tym miejscu chciałbym przedstawić moje informacje, spostrzeżenia i uwagi na temat wykorzystania makr
w programie MixW. Pokazuję przykłady moich makr, które sterują ustawieniami parametrów transceivera
( przystosowując samoczynnie po wybraniu rodzaju emisji )takimi jak : ustawienia mocy, audio, filtry itp. Być może moje rozwiązania pomogą lub zachęca innych kolegów do tworzenia podobnych rozwiązań. Szczegółowe rozwiązania będą dotyczyć aktualnie używanego u mnie sprzętu czyli TRX TS 480 SAT. Oczywiście sam pomysł może być "przeniesiony" na inne typy TRX'ów.

Na początek trochę "statystyki" :

MixW w wersji 3.01 ma "wbudowany" zestaw prawie 200 makr podzielonych następująco :

- Makra tekstowe
- Sterowanie programem
- Sterowanie częstotliwością
- Auto CQ
- Ustawienia trybów pracy
- Makra
- Rotor
- RTTY
- SSTV
- CW
- HELL


  Zestaw makr w formacie PDF


Działanie makr w MixW można "powiązać" z wciśnięciem klawisza lub kombinacji klawiszy. Mamy tu do dyspozycji klawisze funkcyjne od F1 do F12. Oprócz poprzednio wymienionych można użyć : tych samych klawiszy wraz
z klawiszami "Ctrl"" lub "Shift" oraz Ctrl + Shift z klawiszami funkcyjnymi. Makra działają również z klawiszem Ins oraz z klawiszami "klawiatury numerycznej":
Gray-,
Gray+,
Gray*,
Gray/

Makra programu MixW można również uaktywniać kojarząc z działaniem programu(ów).Można
je uaktywnić przy :
AutoCQ> - przy automatycznym CQ,
OnStartMode - przy starcie danej emisji,
OnEndMode - przy wyjściu z danej emisji,
TX - przy załączonym nadajniku,
RX - przy załączonym odbiorniku
OnTx - przy włączeniu nadawania,
OnRX - przy przejściu na odbiór,
OnStartMixW - przy uruchamianiu MixW,
OnEndMixW - przy zamykaniu MixW,
OnOpenTnc/Window - przy otwarciu okna dialogowego TNC,
OnCloseTnc/Window - przy zamknięciu okna dialogowego TNC,

Poniższe obrazki pokazują sposób edycji, tworzenia makr oraz opisane powyżej działanie makr
w programie MixW. W celu obejrzenia galerii należy kliknąć na wybranym zdjęciu. Kolejne zdjęcia wybieramy strzałkami :
poprzedni obrazek << strzałka >> następny obrazek lub myszką na krawędziach obrazka.makra01 makra02 makra03 makra04 makra05 makra06 makra07 makra08 makra09W tym miejscu chciałbym podać parę, moim zdaniem pożytecznych informacji na temat ustawień wybranych emisji za pomocą makr.

Zmiana parametrów emisji BPSK :

Dla BPSK31 makro ma postać : <MODE:BPSK31><BAUDRATE:31.25><CLEARTXWINDOW>
Dla BPSK63 makro ma postać : <MODE:BPSK31><BAUDRATE:62.5><CLEARTXWINDOW>
Dla BPSK125 makro ma postać : <MODE:BPSK31><BAUDRATE:125><CLEARTXWINDOW>

Zmiana parametrów emisji CW :

Zmianę szybkości nadawania o 5 wpm "w górę" powodują znaki: ~^
Zmianę szybkości nadawania o 5 wpm "w dół" powodują znaki: ~v

Przykładem może być poniższe makro, które nadaje "stałe elementy" QSO w zawodach ze zwiększoną szybkością :

<CLEARTXWINDOW><TX>~^~^cq test~v~v<MYCALL>~^~^k~v~v<RXANDCLEAR>Zmiana parametrów emisji RTTY :

Dla "standardowego" trybu RTTY makro ma postać :
<BAUDRATE:45.45><SHIFT:170><CLEARTXWINDOW> - co oznacza prędkość transmisji 45.45 Bd
i przesunięcie częstotliwości (znak/przerwa) 170 Hz

Aby ustawić inne parametry dla RTTY dysponujemy : "SHIFT" - 170 Hz, 183 Hz, 200Hz, 425Hz oraz 850Hz
a dla parametru "BAUDRATE" - 45.45 Bd, 50 Bd, 75 Bd, 100Bd, 110 Bd oraz 150 Bd.

Chciałbym wyjaśnić, że dodanie polecenia <CLEARTXWINDOW> na końcu powoduje, że "echo" polecenia jest usuwane z okna nadawczego."


Przykład fragmentu makr dla emisji CW, które "wykrywają" i reagują na powtórzone QSO.

W konstrukcji makra uwzględniłem fakt, że w moim logu znak stacji korespondenta występuje w 5 kolumnie.
W przypadku chęci przetestowania należy uwzględnić "położenie" tej kolumny w używanym logu. Makro wywoływane kombinacją klawiszy : Shift + F1 powoduje :
załączenie nadajnika, wysłanie znaku korespondenta, podanie raportu ze zwiększoną prędkością oraz przejście kursora do kolumny 5 w logu (gdzie znajduje się znak korespondenta) i "uruchomienie" drugiego makra (zdefiniowanego dla klawiszy Shift + F5).
To ostanie ma za zadanie określić czy QSO jest powtórzone i jeśli tak to wysłać stosowny komunikat
do korespondenta. Widać tu, że działanie tego makra to : usunięcie powtórzonego QSO z logu,
wyczyszczenie okna TX, nadanie komunikatu QSO B4 i przy zwiększonej szybkości nadanie "test"
oraz przejście na odbiór.

Poniżej omawiane makra :

Name54=Shift-F1
Label54=ONQSOBEFORE
Text54=<TX><CALL> ~^~^~^5nn~v~v~v <CURSOR:5><ONQSOBEFORE:Shift-F5><RXANDCLEAR>
BkColor55=15790320

Name55=Shift-F5
Label55=
Text55=<CLEARQSO><CLEARTXWINDOW><TX>QSO B4 de <MYCALL> ~^~^~^test~v~v~v<RXANDCLEAR>
BkColor55=15790320


Makro i plik "mixwbackup.bat" realizujące funkcję kopii zapasowej logu po zamknięciu programu MixW.


Makro do robienia kopii logu podczas zamykania programu MixW jest skojarzone z "OnEndMixW". Ten fragment makra musi być "wstawiony" do wszystkich plików makr używanych w programie (np. MixCW, MixRTTY itp.). Polecenie wykonania kopii zapasowej "uruchamia" plik "mixwbackup.bat, zlokalizowany w katalogu głównym dysku C (dysk z systemem Windows). Składnia tego pliku wygląda
u mnie następująco:

@echo off
copy "c:\Users\Ryszard\Appdata\Roaming\MixW\mixw2.log" "d:\mixwbackup\kopia_logu_%date%-%time:~0,2%-%time:~3,2%.log"
exit


Jak widać powyżej pierwsza część pliku lokalizuje "ścieżkę do aktualnego pliku logu" a druga część służy do tworzenia kopii pliku logu na dysku D w katalogu "mixwbackup". Należy zauważyć, że kopiowany plik otrzymuje nazwę z dodanymi parametrami określającymi datę i godzinę wykonania kopii. Ma to zapobiec sytuacji w które ulegnie przypadkowo uszkodzeniu nasz plik logu i wtedy kopia zapisana pod taka sama nazwa tez jest uszkodzona !!! Zaproponowany sposób eliminuje częściowo tą niedogodność bo "utracie" ulega tylko część QSO pomiędzy ostatnią kopią a bieżącą. Poniżej fragment makra z pliku

MixBPSK.mc :
BkColor1=16711935
Name2=OnEndMixW
Label2=Backup
Text2=<EXEC:c:\mixwbackup.bat><CR><LF>
BkColor2=13160660
Name3=Shift-F4


Powrót do menu
Copyright © 2006-2021 Ryszard Kaczmarek